Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist       Kontakt 
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   1.3.2018 - 31.12.2020 Webináře laboratorních technologií na přání
  20.3.2018 Webinar: Avoid FDA Warning Letters and Potential Jail Time – Why Electronic Data Integrity Is Imperative To Your Business
  20.3.2018 - 23.3.2018 Amper
  29.3.2018 Webinar: Tools and Technologies for the Forensic Sciences
  5.4.2018 Webinar: Tools and Technologies for the Forensic Sciences
Reklama
Co je to správná laboratorní praxe?

Správná laboratorní praxe (SLP) je záležitost, o které se hodně mluví, ale málokdo ví, co si přesně pod tímto pojmem představit. Zkusme si to osvětlit.

Datum: 6.6.2016

správná laboratorní praxe


 

Sdílet na Facebooku   Odeslat na Twitter

Pod pojmem SLP si rozhodně nepředstavujme to, co na první pohled napovídá - tedy jako souhrn nějakých volně doporučených pravidel "slušného chování" v laboratořích všech možných oborů. Toto většinou pokrývá operační a provozní řád laboratoře.

SLP pokrývá oblast správného chování v laboratoři, ale jde o právně zcela úzce vymezený pojem. SLP se zabývá vyhodnocováním chemikálií - farmaka, chemické látky, pesticidy atd. Podstatné pro SLP je, jak správně tyto látky máme zkoumat, co bychom neměli opomenout a jak k nim správně přistupovat. SLP definuje především způsoby, jakým tyto látky hodnotíme a jak zkoumáme jejich vliv na životní prostředí, lidské zdraví a jiné vztahy.

Zcela přesná formulace: Správná laboratorní praxe je soubor pravidel tvořících systém práce TESTOVACÍCH zařízení při provádění neklinických studií bezpečnosti chemických látek a chemických přípravků; tato pravidla se týkají podmínek, za kterých se tyto studie plánují, kontrolují, zaznamenávají, předkládají a archivují.
Správná laboratorní praxe není určena pro laboratoře provádějící rutinní kontrolní analýzy, např. provozní kontroly, analýzy pitných vod nebo ovzduší.

SLP je široký pojem a postupně se vyvíjel již od 80. let minulého století. Vznikaly různé zákony na mezinárodní úrovni (EU a OECD) a v ČR jsou asi těmi nejpodstatnějšími tyto:
- Správnou laboratorní praxi stanovuje hlava III § 18 - 20 zákona č. 350/2011 Sb. a vyhláška č. 163/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.
- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 279/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe. Zajímavý je také Předpis č. 163/2012 Sb., který nám lépe osvětlí, co si speciálně Ministrstvo pro životní prostředí představuje pod pojmem SLP.
- Povinnost testovacích zařízení zavést zásady SLP stanovuje §21 zákona č. 350/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Státní správu v oblasti uvádění látek nebo látek obsažených ve směsích a v předmětech na trh a v uvádění směsí na trh podle tohoto zákona vykonávají:
a) Ministerstvo životního prostředí,
b) Ministerstvo zdravotnictví,
c) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
d) Česká inspekce životního prostředí,
e) krajské hygienické stanice,
f) celní úřady,
g) Státní úřad inspekce práce,
h) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Každý z výše uvedených orgánů vydává své vlastní předpisy a vyhlášky, co si pod pojmem SLP představuje a jak SLP hodnotí.

Chceme být normálním výzkumným pracovištěm? Pak si prostudujme nezbytné zákony a vyhlášky, ale nemusí mít označení jako nutné pro SLP.
Chceme být uznávaným pracovištěm pro vyhodnocování vzorků? Pak si prostudujme vše, včetně vyhlášek pro SLP a podle toho nastavme své pracoviště.

Každopádně, zavedení SLP znamená přečíst si desítky až stovky různých zákonů a vyhlášek a podle nich nastavit procesy v laboratoři. Vyhláška o SLP v určitém oboru nám například řekne, že vedoucí laboratoře musí být dostatečně kvalifikovaný a měřicí přístroje ve správném stavu. Co si ale pod tím představit? To už je na nás. Po vedoucím vyžadujme tedy vysokou školu příslušného zaměření a u měřicích přístrojů definujme způsoby použití podle provozních standardů - jaké četnosti kalibrace, jak je správně používat apod. Podle toho nastavit provozní řád laboratoře a operační postupy.

Zavedení SLP neznamená, že si o sobě pouze řekneme, že postupujeme podle SLP. Musíme projít certifikací. Každý zodpovědný úřad určuje své vlastní inspektory, kteří SLP hodnotí. Jsou to odborníci, kteří laboratoř posoudí z detailního odborného hlediska a následně vydají rozhodnutí o certifikaci. Inspektoři SLP jsou většinou smluvní odborníci najímaní příslušným úřadem. Certifikace se provádí v pravidelných intervalech.

Připravme se tedy na to, že pokud se chceme honosit certifikací SLP, tak to především znamená znalost obrovského množství různých předpisů z různých oborů (např. jak hodnotit biologickou degradabilitu, kolik látek zařazených do kategorie mutagenní třídy B můžeme mít v jedné digestoři, jak mají být odděleny klece pro pokusná zvířata, jak větrat laboratoř, jak označovat vzorky, jak archivovat data...), znalost těchto předpisů musíme prokázat a musíme prokázat, že se podle nich řídíme.

Reklama

Stručně shrnuto: podle zásad SLP se musí chovat laboratoře VYHODNOCUJÍCÍ vlastnosti chemických látek (hořlavost, toxicita, vliv na životní prostředí...). Normální laboratoře vědy a výzkumu nemusí splňovat zásady SLP a když si špatně nakalibrují přístroj, popletou vzorky či omylem smažou data, tak je to jen jejich vlastní hloupost a neohrozí tím životní prostředí. Nesplňování SLP ale neznamená, že nemusí splňovat jiné povinné předpisy (požární bezpečnost, ochrana zdraví apod.).

RNDr. Mojmír Adamec
Reklama

Reklama