Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist       Kontakt 
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   17.1.2019 Velká novela známkového zákona od roku 2019
  13.3.2019 - 15.3.2019 EUROLAB 2019
  19.3.2019 - 22.3.2019 AMPER
  26.3.2019 - 28.3.2019 FORUM LABO 2019
  8.4.2019 - 11.4.2019 Hutní a průmyslová analytika 2019
Reklama
Úrovně biologické bezpečnosti 1,2,3,4

Tento krátký článek Vám poskytne základní přehled o požadavcích na jednotlivé úrovně biologické bezpečnosti (Biosafety Levels). Přesné požadavky jsou definované normami v USA a směrnicemi v EU. Zde si budete alespoň orientačně moci představit, co jednotlivé úrovně znamenají.

Datum: 20.12.2016

BioSafety Levels - Úrovně biologické bezpečnosti


 

Sdílet na Facebooku   Odeslat na Twitter

Úrovně biologické bezpečnosti se označují jako P1 (nejméně přísná) až P4 (nejpřísnější). Znčka P je vysvětlována různě - může znamena Protection nebo Pathogen. Často se používá také označení BSL1 až BSL4 (BioSafety Level).
Smyslem úrovní je odlišit nároky na práci v biologických laboratořích tak, aby byl chráněn perosnál a okolí při práci s různě infekčním materiálem.

BSL1:
Tato úroveň je nejméně přísná. Na této úrovni je možné pracovat s biologickými vzorky, které by neměly být nebezpečné pro zdravý lidský organismus. Jedná se o různé druhy bioodpadu a vzorky, které neobsahují nebezpečné bakterie, natož viry. Obecně lze říci, že jde o běžné bakterie typu Escherichia coli, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae apod.
Na BSL1 nejsou kladeny zvláštní nároky. Laboratoř může být umístěna ve stejné budově jako jiné laboratoře a pracovníci musí dodržovat pouze běžné hygienické postupy - práce v rukavicích, brýlích, dávat si pozor před vnikem vzorku do otevřené rány, zabránit možnosti vdechnutí či pozření vzorku. Pracovní místo a použité nástroje by se měly standardními způsoby dezinfikovat (nástroje nejčastěji autoklávováním).
Laboratoř by měla být vybavena uzamykatelnými dveřmi, aby se zabránilo vstupu neutorizovaných osob.

BSL2:
Obecně jde o práci mikroorganismy, které mohou způsobit jen slabou nemoc anebo se nepřenáší vzduchem. Příkladem může být Hepatitis A, B, a C viry, HIV virus, patogenní Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, Plasmodium falciparum a Toxoplasma gondii. Také jde o práci s viry např. Encephalitis při rutinních vyšetřováních.
Platí postupy pro BSL1 plus navíc:
- personál musí být speciálně proškolen
- přístup do laboratoří musí být zabezpečen
- při práci s ostrými nástroji se musí dbát na extrémní bezpečnosti
- pokud by hrozila možnost vdechnutí aerosolu ze vzorku, pak se musí pracovat v příslušném zařízení (digestoři)

BSL3:
Jde o práci s mikroorganismy, které můžou způsobit vážnou či smrtelnou nemoc již při pouhém vdechnutí. Příkladem může být Francisella tularensis, Mycobacterium tuberculosis, Chlamydia psittaci, Venezuelan equine encephalitis virus, Eastern equine encephalitis virus, SARS coronavirus, Coxiella burnetii, Rift Valley fever virus, Rickettsia rickettsii, druhy Brucella, chikungunya, virus žluté horečky a virus West Nile.
Platí postupy pro BSL2 plus navíc:
- persnál musí mít k dispozici lékařskou pomoc a případnou imunizaci, pokud je to možné
- všechny procedury se musí provádět v biologicky zabezpečeném kabinetu (biologicky bezpečné digestoři)
- personál musí nosit ochranné pomůcky (oděvy, rukavice, brýle, respirátory apod.), které nesmí opustit prostor laboratoře. Ochranné pomůcky se musí zlikvidovat nebo dekontaminovat po každém použití.
- musí být vypracován manuál pro detailní požadavky při práci s nebezpečnými vzorky
Vstup do laboratoře musí být oddělen od prostor s volným pohybem pracovníků. Vstup musí být chráněn dvěmi dveřmi s automatickým uzavíráním. Celý prostor laboratoře musí být vybaven co nejjednodušeji pro snadnou dekontaminaci.
Okna musí být zapečetěna a ventilační systém musí být zajištěn tak, že vzduch putuje z vnějších prostor dovnitř a odsávání je filtrováno.

BSL4:
Tato úroveň je nejpřísnější. Platí pro práci s mikroorganismy, které jsou smrtelně nebezpečné a snadno se přenáší vzduchem. Příkladem můžou být viry hemorrhagic fever jako Marburg virus, Ebola virus, Lassa virus, Crimean-Congo hemorrhagic fever. Dále patogeny jako Hendra virus, Nipah virus a některé typy Flavivirus.
Platí postupy pro BSL3 plus navíc:
- práce může probíhat jen v biologicky bezpečných kabinetech třídy III
- veškerý materiál, který přišel do styku se vzorkem se musí následně dekontaminovat v autoklávech či nádobě s dezinfekcí
- pracovní prostor nesmí obsahovat žádné ostré předměty
- personál musí nosit ochranný oblek s pozitivním přetlakem
- personál při výstupu z laboratoře musí projít v obleku přes dekontaminační komoru a následně v další komoře si oblek svlékne a osprchuje se opět sterilizačním prostředkem
- přístup do laboratoře je silně omezen a všechny přístupy jsou zaznamenávány
- veškerý materiál, který opouští laboratoř (voda, vzduch, odpady), musí být důkladně sterilizován
- dveře jsou vybaveny vzduchovými zámky, aby nemohlo dojít k úniku vnitřního vzduchu směrem ven
- v ideálním případě jsou laboratoře BSL4 vystavěny v separátní budově oddělené od normálního provozu
Pracovišť na úrovni BSL4 není mnoho, na celém světě je jich jen pár desítek.

Reklama

Obecně platí, že dokud není prokázáno jinak, tak se s daným patogenem zachází jakoby patřil do stupně o úroveň vyšší.
Snad Vám tento stručný přehled osvětlil základní třídění pracovišť. Samozřejmě, přesný výčet všech náležitostí pro jednotlivé úrovně BSL je dlouhým seznamem normativních směrnic.

Zdrojem informací je především Wikipedia a dále Labmanager.com.

Autor: RNDr. Mojmír Adamec
Reklama

Reklama