Chemie - základy

Koncovky podle oxidačního čísla:
oxidační číslo koncovka
1 - ný
2 - natý
3 - itý
4 - ičitý
5 - ečný, -ičný
6 - ový
7 - istý
8 - ičelý
  • oxidační číslo - počet elementárních nábojů, které by daný atom měl, kdyby ve všech vazbách, na nichž se podílí, přešly vždy oba vazebné elektrony k elektronegativnějšímu z obou vazebných partnerů
  • elektronegativita - schopnost příjmat elektron

 

Počty atomů řeckými číslovkami:
počet předpona násobek
1/2 hemi-  
1 mono-  
2 di- bis
3 tri- tris
4 tetra- tetrakis
5 penta- pentakis
6 hexa- hexakis
7 hepta- heptakis
8 okta-  
9 nona-  
10 deka-  
11 undeka-  
12 dodeka-  

Názvosloví některých anorganických kyselin, příslušných solí a skupin:

kyselina název kyseliny anion název soli ox. číslo kationt název ox. číslo
H2O voda -OH hydroxid -1      
HF fluorovodíková -F fluorid -1      
HCl chlorovodíková (solná) -Cl chlorid -1      
HClO4 chloristá -ClO4 chloristan -1      
HBr bromovodíková -Br bromid -1      
HI jodovodíková -I jodid -1      
HNO2 dusitá -NO2 dusitan -1 NO nitrosyl +1
HNO3 dusičná -NO3 dusičnan -1 NO2 nitryl +1
HMnO4 manganistá -MnO4 manganistan -1      
HCN kyanovodíková -CN kyanid -1      
H2SO4 sírová =SO4 síran -2 SO2 sulfuryl +2
H2SO3 siřičitá =SO3 siřičitan -2 SO thionyl +2
H2CO3 uhličitá =CO3 uhličitan -2 CO karbonyl +2
H2O voda =O oxid -2      
H2S sulfanová =S sulfid -2      
H3PO4 fosforečná şPO4 fosforečnan -3 PO fosforyl +3

Vodík je ve výše uvedených kyselinách vždy navázán přes kyslík, např molekula kyseliny sírové tedy vypadá takto:

Molekula kyseliny sírové

Některé další názvy:

Názvosloví organických molekul uhlovodíků:

počet uhlíků předpona
1 meth-
2 eth-
3 prop-
4 but-
5 pent-
6 hex-
7 hep-
8 okt-
9 non-
10 dek-
vazba koncovka obecný název
jednoduchá (nasycená) -an alkany
dvojná -en alkeny
trojná -in alkiny
aromatický kruh   areny

Nasycenost odpovídá nasycenosti vodíkem. Nasycenost vazeb roste s přidáváním vodíku (hydrogenací) - dvojné či trojné vzby přecházejí na jednoduché.
V případě cyklu (uzavřeného kruhu) se přidává předpona cyklo-
V případě více dvojných či trojných vazeb se jejich počet udává řeckou číslovkou (-dien, -trien...)
Umístění dvojných či trojných vazeb se u složitějších molekul čísluje podle jednotlivých atomů uhlíku.

Příklad:       CH2=CH-CH=CH-CH-CH3    ...... 1,3 - hexadien

Některé aromatické molekuly (s nenasyceným šestičlenným cyklem):

název molekula
benzen

jelikož dvojné vazby nelze lokalizovat, znázorňuje se takto (včetně číslování jednotlivých atomů):

podle vzájemné polohy jednotlivých substituentů se rozlišují tři hlavní isomery:

fenol
toluen
styren
naftalen
anthracen

 

Některé skupiny vyskytující se v organických sloučeninách:
(skupinu lze popsat buď pomocí koncovky nebo předpony, R znamená obecně nějakou organickou skupinu)

název molekula předpona / koncovka
karboxyl                     (COOH) karboxy- / -ová kyselina
sulfon                       (SO3H) sulfo- / -sulfonová kyselina
ester                      (COOR) oxykarbonyl- / -yl, -át
aldehyd                           (COH) oxo- / -al
keton                          (CO) oxo- / -on
alkohol, fenol -OH hydroxy- / -ol
thiol -SH merkapto- / -thiol
amin -NH2 amino- / -amin
amidová vazba (peptidová)                      (NHCO - R) amido- / -amid
ether R1 - O - R2 oxy- / -ether
sulfid R1 - S - R2 thio- / -thioether
nitrosloučenina                            (NO2) nitro-
alkyl, aryl - R (obecně jakákoliv organická skupina) název skupiny-
methyl - CH3 methyl-

 

Některé chemické sloučeniny a jejich alternativní názvy či popis:

název jiný název, popis
acetylen ethin
aceton propanon
alkohol etylalkohol, ethanol, C2H5OH
etylen, vinyl ethen
formaldehyd methanal
glycerin 1,2,3-propantriol, glycerol
glyceridy (tuky, lipidy) estery glycerolu (propantriolu) s vyššími mastnými kyselinami
chlorid uhličitý tetrachlormethan
chloroform trichlormethan
kyselina mravenčí kyselina methanová
kyselina octová kyselina ethanová
kyselina máselná kyselina butanová
metylakohol methanol
metylchlorid chlormethan
sacharidy (cukry, glycidy, uhlohydráty, uhlovodany) polyhydroxyaldehydy (aldosy) nebo polyhydroxyketony (ketosy)
sádra síran vápenatý, CaSO4  (přesněji hemihydrát síranu vápenatého)
soda uhličitan sodný, Na2CO3
styren vinylbenzen, fenylethen
toluen methylbenzen
vápenec uličitan vápenatý, CaCO3

 

Polymery:

vznikají spojením více jednotlivých molekul (monomerů) do dlouhých řetězců (polymerů). Mezi polymery patří prakticky všechny umělé hmoty, gumy, vlákna.

název popis
PVA polyvinylalkohol
PVC polyvinylchlorid
PMMA polymethylmethakrylát (plexisklo)
PS polystyren
PE polyetylen
PET polyethylentereftalát

 

Nej,nej,nej...chemický web
Další relevantní odkazy:
Projekt Alfa velice pěkné komplexní stránky věnované teorii organické i anorganické chemie - přehledné informace, popisy principů, encyklopedie látek...
Chemistry-Based Animations Obrázky a animace vysvětlující analytické metody a jevy
Atoms and Molecules chemické vazby - teorie a zobrazení (v angličtině)
Acid and Base pH Tutorial tutoriál z oblasti kyselin a zásad (v angličtině)
Molecular Universe teorie molekul (vazby, uspořádání apod.) (v angličtině)
Spektra prvků pěkné interaktivní zobrazení spekter prvků
Chemie pro začátečníky Atom, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli, koncentrace, elektrolytická disociace, iontové rovnice, pH, redox reakce, tabulka rozpustnosti, uhlovodíky, deriváty, přírodní látky, polymerace, slovníček.
Virtual Chemistry názorné ukázky chemických postupů vhodné pro výuku chemie
Reciprocal Net databáze molekulových struktur sdružující data z krystalografických laboratoří
Chemický web zajímavé a zábavné stránky nabízející množství informací z oblasti středoškolské chemie
Separační metody základní popisy separačních a analytických metod
Analytical Chemistry úvod do analytické chemie

© REMION - Laboratorní průvodce