Označování a zacházení s nebezpečnými chemikáliemi

Klasifikace nebezpečných látek (zákon č. 157/1998 Sb.), výstražné symboly podle zákona o chemických látkách a přípravcích (nařízení vlády č.25/1999 Sb.):

č. skupina označení symbol charakteristika
1 výbušné E mohou exotermně reagovat i bez přístupu kyslíku za rychlého vývinu plynu nebo u nichž dochází při definovaných zkušebních podmínkách k detonaci a prudkému shoření nebo které při zahřátí vybuchují, jsou-li umístěny v částečně uzavřené nádobě
2 oxidující O při styku s jinými látkami, zejména hořlavými, vyvolávají vysoce exotermní reakci
3 extrémně hořlavé F+ v kapalném stavu mají bod vzplanutí nižší než 0°C a bod varu nižší než 35°C nebo které jsou v plynném stavu vznětlivé při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty a normálního (atmosférického) tlaku
4 vysoce hořlavé F
 • se mohou samovolně zahřívat a poté vznítit při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty, normálního (atmosférického) tlaku a bez přívodu energie,
 • se mohou v pevném stavu snadno vznítit po krátkém styku se zápalným zdrojem a po odstranění zápalného zdroje dále hoří nebo doutnají,
 • mají v kapalném stavu bod vzplanutí nižší než 21°C a nejsou extrémně hořlavé,
 • při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v množství nejméně 1 litr.kg-1.h-1
5 hořlavé věta R10   mají bod vzplanutí v rozmezí od 21°C do 55°C
6 vysoce toxické T+ po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i ve velmi malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
7 toxické T po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození nebo smrt
8 zdraví škodlivé Xn po vdechnutí, požití nebo po proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
9 žíravé C po styku s živou tkání mohou způsobit její zničení
10 dráždivé Xi nemají vlastnosti žíravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět
11 senzibilizující věta R42, R43   po vdechnutí nebo proniknutí kůží mohou vyvolat přecitlivělost tak, že po další expozici vznikají charakteristické příznaky
12 karcinogenní věta R45, R49   po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakovin
13 mutagenní věta R46   po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu genetických poškození
14 toxické pro reprodukci věta R60, R61   po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných poškození potomků, poškození reprodukčních funkcí nebo schopností reprodukce muže nebo žen
15 nebezpečné pro životní prostředí N nebo věty R52, R53, R59 po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo opožděné nebezpečí

 

Autorizace k nakládání s látkami:

Látky s nimiž lze nakládat bez potřeby autorizace: 
 • hořlavé (věta R10)
 • zdraví škodlivé (symbol Xn)
 • dráždivé (symbol Xi)
 • senzibilizující (věta R42 a R43)
 • a látky a přípravky, které jako nebezpečné klasifikovány nejsou.

Látky k nakládání s nimiž je zapotřebí příslušná autorizace:

 • výbušné (symbol E)
 • oxidující (symbol O)
 • extrémně hořlavé (symbol F+)
 • vysoce hořlavé (symbol F)
 • vysoce toxické (symbol T+)
 • toxické (symbol T)
 • žíravé (symbol C)
 • karcinogenní (věta R45, R49)
 • mutagenní (věta R46)
 • toxické pro reprodukci (věta R60,61)
 • nebezpečné pro životní prostředí (symbol N nebo věty R52, R53, R59)

 

R věty (Risk Phrases) - popisují charakter nebezpečnosti chemických látek:

R 1 Výbušný v suchém stavu
R 2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
R 3 Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
R 4 Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny
R 5 Zahřívání může způsobit výbuch
R 6 Výbušný za i bez přístupu vzduchu
R 7 Může způsobit požár
R 8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár
R 9 Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem
R 10 Hořlavý
R 11 Vysoce hořlavý
R 12 Extrémně hořlavý
R 14 Prudce reaguje s vodou
R 15 Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny
R 16 Výbušný při smíchání s oxidačními látkami
R 17 Samovznětlivý na vzduchu
R 18 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi se vzduchem
R 19 Může vytvářet výbušné peroxidy
R 20 Zdraví škodlivý při vdechování
R 21 Zdraví škodlivý při styku s kůží
R 22 Zdraví škodlivý při požití
R 23 Toxický při vdechování
R 24 Toxický při styku s kůží
R 25 Toxický při požití
R 26 Vysoce toxický při vdechování
R 27 Vysoce toxický při styku s kůží
R 28 Vysoce toxický při požití
R 29 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou
R 30 Při používání se může stát vysoce hořlavým
R 31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
R 32 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami
R 33 Nebezpečí kumulativních účinků
R 34 Způsobuje poleptání
R 35 Způsobuje těžké poleptání
R 36 Dráždí oči
R 37 Dráždí dýchací orgány
R 38 Dráždí kůži
R 39 Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků
R 40 Možné nebezpečí nevratných účinků
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí
R 42 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R 44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu
R 45 Může vyvolat rakovinu
R 46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností
R 48 Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví
R 49 Může vyvolat rakovinu při vdechování
R 50 Vysoce toxický pro vodní organizmy
R 51 Toxický pro vodní organizmy
R 52 Škodlivý pro vodní organizmy
R 53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 54 Toxický pro rostliny
R 55 Toxický pro zvířata
R 56 Toxický pro půdní organizmy
R 57 Toxický pro včely
R 58 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí
R 59 Nebezpečný pro ozónovou vrstvu
R 60 Může poškodit reprodukční schopnost
R 61 Může poškodit plod v těle matky
R 62 Možné nebezpečí poškození reprodukčních schopností
R 63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky
R 64 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka
R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

S věty (Safety Phrases)  - pokyny pro bezpečné zacházení s nebezpečnými chemickými látkami:

S 1 Uchovávejte pod zámkem
S 2 Uchovávejte z dosahu dětí
S 3 Uchovávejte v chladném místě
S 4 Uchovávejte z dosahu obývaných míst
S 5 Uchovávejte pod ... (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce)
S 6 Uchovávejte pod ... (inertní plyn specifikuje výrobce)
S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený
S 8 Uchovávejte obal suchý
S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě
S 12 Neuchovávejte obal těsně uzavřený
S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
S 14 Uchovávejte odděleně od ... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
S 15 Chraňte před teplem
S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření
S 17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiáků
S 18 Zacházejte s obalem opatrně, opatrně jej otvírejte
S 20 Nejezte a nepijte při používání
S 21 Nekuřte při používání
S 22 Nevdechujte prach
S 23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly ... (příslušný výraz specifikuje výrobce)
S 24 Zamezte styku s kůží
S 25 Zamezte styku s očima
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 27 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím ... (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce)
S 29 Nevylévejte do kanalizace
S 30 K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu
S 33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
S 34 Chraňte před nárazy a třením
S 35 Tento mateiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
S 36 Používejte vhodný ochranný oděv
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice
S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
S 39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
S 40 Podlahy a předměty znečištěné tímto materiálem čištěte ...(specifikuje výrobce)
S 41 Nevdechujte zplodiny požáru nebo výbuchu
S 42 Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce)
S 43 V případě požáru použijte ... (uveďte konkrétní typ hasicího přístroje. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte "Nepoužívat vodu")
S 45 V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možno, ukažte toto označení)
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
S 47 Uchovávejte při teplotě nepřesahující ... oC (specifikuje výrobce)
S 48 Uchovávejte ve zvlhčeném stavu ... (vhodnou látku specifikuje výrobce)
S 49 Uchovávejte pouze v původním obalu
S 50 Nesměšujte s ... (specifikuje výrobce)
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách
S 52 Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy
S 53 Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce
S 56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů
S 57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí
S 59 Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeraci nebo recyklaci
S 60 Tento mateiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad
S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

 

Klasifikace podle druhu přepravy:

RID železničn
ADR silniční
IMDG námořní
IATA  letecká

 

Další relevantní odkazy:
Projekt Alfa velice pěkné komplexní stránky věnované teorii organické i anorganické chemie - přehledné informace, popisy principů, encyklopedie látek...
Toxikon základy toxikologie, jedy a vše kolem jejich působení
Hazardous Chemical Database databáze nebezpečných chemikálií (v angličtině)
HazDat Database databáze nebezpečných chemikálií (v angličtině)
Material Safety Data Sheets on the Internet rozcestník na databáze informací o chemických látkách - Material Safety Data Sheet
Ekotoxikologická databáze přehled nebezpečných chemikálií a jejich vlastností

© REMION - Laboratorní průvodce