Zadání funkce - nápověda

Jak systém funguje?
Systém zobrazení funkcí na stránkách Laboratorního průvodce pracuje na principu interpretace zadaného výrazu pomocí jazyka JavaScript. Veškeré výpočty se odehrávají na straně klienta (ve Vašem browseru - prohlížeči). Veškeré případné chyby v zadání funkce a při jejím výpočtu se projeví pouze nezobrazením grafu či případným chybovým hlášením Vašeho prohlížeče.

Jak zadávat funkci?
Funkci je nutno zadat jako výraz jazyka Javascript, kde jako proměnná vystupuje "x" (např.: x*x+5). Podrobný popis jazyka Javascript naleznete na Client-Side JavaScript Reference.

Zde je přehled základních operátorů a funkcí:

Operátor / funkce Popis
+ sčítání
- odčítání
* násobení
/ dělení
Math.abs() absolutní hodnota
Math.sin(), Math.cos(), Math.tan() sinus, kosinus, tangens (argument je v radiánech, 360°=2p rad)
Math.asin(), Math.acos(), Math.atan() inverzní funkce k sinus, kosinus, tangens (vrací hodnoty v radiánech)
Math.exp(), Math.log() exponenciál a přirozený logaritmus (základ e, log10(x)=log(x)/log(10))
Math.ceil() nejnižší celé číslo větší než argument
Math.floor() největší celé číslo menší než argument
Math.pow(x,y) exponenciál; první argument je základ, druhý je exponent (=xy)
Math.round() nejbližší celé číslo
Math.sqrt() druhá odmocnina