Hlavní fyzikální jednotky

Zde naleznete přehled jednotek základních (SI), odvozených (SI) a vedlejších.
Odkaz z příslušné jednotky Vám poskytne bližší informace (definice, vysvětlení).

1. Základní jednotky

Veličina Jednotka
Název Název Značka
délka metr m
hmotnost kilogram kg
čas sekunda s
elektrický proud ampér A
termodynamická teplota kelvin K
svítivost kandela cd
látkové množství mol mol

 

2. Odvozené jednotky

Veličina Jednotka
Název Rozměr Název Značka
rovinný úhel 1 radián rad
prostorový úhel 1 steradián sr
kmitočet s-1 hertz Hz
síla m.kg.s-2 newton N
tlak, mechanické napětí m-1.kg.s-2 pascal Pa
energie, práce, teplo m2.kg.s-2 joule J
výkon m2.kg.s-3 watt W
elektrický náboj s.A coulomb C
elektrické napětí, el. potenciál, elektromotorické napětí m2.kg.s-3.A-1 volt V
elektrická kapacita m-2kg-1.s4.A2 farad F
elektrický odpor m2.kg.s-3.A-2 ohm W
elektrická vodivost m-2.kg-1.s3.A2 siemens S
magnetický indukční tok m2.kg. s-2.A-1 weber Wb
magnetická indukce kg.s-2.A-1 tesla T
indukčnost, vzájemná indukčnost m2.kg.s-2.A-2 henry H
světelný tok cd lumen lm
osvětlení m-2.cd lux lx
aktivita s-1 becquerel Bq
dávka m2.s-2 gray Gy
ekvivalentní dávka m2.s-2 sievert Sv
katalytická aktivita mol.s-1 katal kat

 

3. Vedlejší jednotky

Veličina Název Značka Vztah k hlavní jednotce
čas minuta min 60 s
  hodina h 3 600 s
  den d 86 400 s
rovinný úhel (úhlový) stupeň ° (p/180) rad
  (úhlová) minuta ' (p/10800) rad
  vteřina " (p/648000) rad
  grad, gon g, gon (p/200) rad
délka astronomická jednotka AU 1,49598.1011m
  parsek pc 3,0857.1016 m
  světelný rok ly 9,4605.1015 m
obsah (plošný) hektar ha 104 m2
objem litr l, L 10-3 m3
hmotnost tuna t 103 kg
  atomová hmotnostní jednotka u 1,66057.10-27 kg
délková hmotnost tex tex 10-6 kg.m-1
optická mohutnost dioptrie D 1 m-1
energie elektronvolt eV 1,60219.10-19 J
zdánlivý výkon voltampér V.A  
jalový výkon var var  

 

4. Různé doplňkové jednotky

 

5. Násobky a díly jednotek

Poznamenejme zde, že v názvech panuje nejednotnost mezi metrickým systémem (který je zde uveden) a názvy, které se často používají v anglicky mluvících zemích (jde o tzv. "krátkou škálu"). Tento chaos, bohužel, často není jasně vysvětlen.

Název Značka Znamená násobek Metrický název Název v anglicky mluvících zemích
yotta Y 1024 kvadrilion septillion
zetta Z 1021 triliarda sextillion
exa E 1018 trilion quintillion
peta P 1015 biliarda quadrillion
tera T 1012 bilion trillion
giga G 109 miliarda billion
mega M 106 milion million
kilo k 103 tisíc thousand
mili m 10-3 tisícina thousandth
mikro m 10-6 miliontina millionth
nano n 10-9 miliardtina billionth
piko p 10-12 biliontina trillionth
femto f 10-15 biliardtina quadrillionth
atto a 10-18 triliontina quintillionth
zepto z 10-21 triliardtina sextillionth
yokto y 10-24 kvadriliontina septillionth
Ve zvláštních případech lze použít:
hekto h 102    
deka da 101    
deci d 10-1    
centi c 10-2    
Ve výpočetní technice se používá:
kilo k 210 = 1 024    
mega M 220 = 1 048 576    
giga G 230 = 1 073 741 824    
tera T 240 = 1 099 511 627 776    

 

Další relevantní odkazy:
Převody fyzikálních jednotek Fyzikální jednotky a veličiny, soustava SI, číselné soustavy, on-line převodník fyzikálních jednotek a číselných soustav
Physlink - Prefixes Desítkové předpony
Wikipedie - Krátká a dlouhá škála Vysvětlení rozdílu mezi krátkou a dlouhou škálou

© REMION - Laboratorní průvodce