On-line výpočet koncentrací
Produkt serveru Laboratorní průvodce. Volně šířitelný pod licencí GNU GPL.

Update naleznete zde: aktuální online verze

Roztok látky v kapalině:

Látka
koncentrace látky: % hmot. ve vodě
množství:
Kapalina
množství:
Výsledný roztok:    
množství:
hmotnostní koncentrace: g/l
hmotnostní procento: %
objemová koncentrace: %
molární koncentrace: mol/l
Postup:
1. Vyberte druh látky a kapaliny z rozbalovacích menu
2. Zadejte požadované hodnoty do dvou libovolných polí:
      · množství látky
      · množství kapaliny
      · množství výsledného roztoku
      · požadovanou koncentraci (jakýkoliv typ)
3. Stiskněte tlačítko Vypočítat
     

Návod pro použití výpočtu koncentrací:

Systém dokáže vypočítat koncentrace roztoku podle množství jednotlivých složek a také naopak vypočítá množství složek pro dosažení požadované koncentrace. K výpočtu se využívají vestavěné tabulky molární hmotnosti, hustoty a hmotnostního zlomku. Tyto hodnoty se pro informaci zobrazují v neměnitelných polích pod výběrem dané látky či kapaliny.

Pro výpočet je zapotřebí zadat alespoň dvě hodnoty - množství látky nebo množství kapaliny nebo množství výsledného roztoku nebo  požadovanou koncentraci (jakýkoliv typ). Podle těchto hodnot systém automaticky dopočítá zbylé hodnoty. Výsledky jsou počítány s přesností na minimálně 3 platné číslice.

U látky lze zadat její vstupní koncentraci ve vodném roztoku. Tato možnost má hlavní význam v tom, že je možné zadat přesnou vstupní koncentraci kyselin, louhů apod. (udává se jako hmotnostní procento). Systém pak vypočítává příslušnou hustotu podle interních tabulek aproximací tabelovaných dat polynomem až 3. řádu. Ačkoliv lze teoreticky zadat libovolnou koncentraci, neznamená to, že se se dotyčná látka může v dané koncentraci vyskytovat (např. kyselina chlorovodíková v praxi jen do 40% apod.).

Látky skládající se z hlavní složky a vody (zředěné kyseliny, hydráty aj.) mají hmotnostní zlomek nižší než 1 (odpovídá poměru hmotnosti hlavní látky k celkové hmotnosti směsi). Systém v tomto případě počítá hmotnostní koncentraci a hmotnostní procento vztažené jen k hlavní látce, kdežto objemové procento je vždy vztaženo k celé látce (směsi). Molární koncentrace tímto není ovlivněna. Vypočítané hodnoty pak mají samozřejmě reálný smysl jen při míchání s vodou.

Poznámka: Některé molekuly ve vodných roztocích disociují na více chemických ekvivalentů. Molární hmotnost pak odpovídá příslušnému zlomku molekuly - hmotnost jednoho valu. Roztok obsahující v 1 litru 1 val látky se nazývá normální. Valové koncentrace jsou tedy násobkem molární koncentrace.

Použité koncentrace odpovídají svým definicím:

Příklad1:
Kolik soli (NaCl) musíme přidat do 100 ml vody, abychom získali roztok o koncentraci 5 g/l?
Vybereme látku: sůl, kapalinu: voda, množství kapaliny: 100 ml, hmotnostní koncentraci: 5 g/l a stiskneme tlačítko: Vypočítat

Příklad2:
Jakým množstvím vody máme zředit 0,5 l 80% kyseliny sírové, abychom získali molární koncentraci 5 mol/l?
Vybereme látku: kyselina sírová, hmotnostní procento látky: 80, vybereme kapalinu: voda, množství látky: 500 ml, molární koncentrace: 5 a stiskneme tlačítko: Vypočítat

Systém předpokládá, že objem výsledného roztoku je roven součtu objemů obou složek. Toto nemusí být vždy přesně splněno a je to možným zdrojem případných nepřesností.

Upozornění: Místo destinné čárky je potřeba používat tečku!

Postrádáte-li v nabídce nějakou látku či kapalinu, neváhejte a napište nám. Zařadíme ji do jednoho týdne!
Budeme také vděčni za Vaše připomíky či návrhy.

 

Míchání roztoků různých koncentrací:

  koncentrace:
množství:
1. roztok:
2. roztok:
výsledný roztok:
Postup:
1. Zadejte požadované hodnoty do čtyř libovolných polí
2. Stiskněte tlačítko Vypočítat a systém dopočítá zbylé hodnoty

     

Návod pro použití výpočtu míchání roztoků:

Systém dokáže vypočítat koncentraci směsi dvou roztoků podle množství jednotlivých složek a také naopak vypočítá množství či koncentrace složek pro dosažení požadovaných parametrů výsledného roztoku. Pro výpočet je zapotřebí zadat alespoň 4 hodnoty. Výsledky jsou počítány s přesností na minimálně 3 platné číslice.

Systém počítá pouze veličiny vztažené k objemu (hmotnostní koncentrace, objemová koncentrace či molární koncentrace). Vzorce pro výpočet těchto veličin jsou vždy stejné: V = V1 + V2, c = (c1*V1 + c2*V2) / V. V je zde objem a c koncentrace roztoku,  veličiny s indexem se vztahují k 1., resp. 2. roztoku.

Příklad1:
Jak máme zředit čistou vodou 10% roztok NaCl, abychom získali 100 ml roztoku s koncentrací 7%?
Zadáme: koncentrace 1.roztoku: 10, koncentrace 2.roztoku: 0, koncentrace výsledného roztoku: 7, objem výsledného roztoku: 100 a stiskneme tlačítko: Vypočítat

Příklad2:
Jaká bude výsledná koncentrace roztoku etanolu, když smícháme 5 l 20 procentního roztoku s 10 l 40 procentního roztoku?
Zadáme: koncentrace 1.roztoku: 20, koncentrace 2.roztoku: 40, objem roztoku1: 5, objem roztoku2: 10 a stiskneme tlačítko: Vypočítat

(Zobrazenou stránku stačí uložit lokálně - obsahuje všechna potřebná data k výpočtům. Offline verze je poskytována jako volně šiřitelná pod licencí GNU GPL.)

Dodavatel neručí za správnost výsledku. Veškeré výpočty je nutno ověřit ještě nezávislým postupem.

© REMION - Laboratorní průvodce