Laboratorní encyklopedie

A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    
objektiv
optická soustava sloužící k zobrazení. Objektiv se skládá z několika čoček kvůli korekci různých optických vad a zkreslení, které se u samotné čočky vyskytují.
obsidián
přírodní vulkanické sklo
OCR
Optical Character Recognition - optické rozpoznávání znaků (převod z obrázku na text)
OD
Optical Density
ODBC
Open Data Base Connectivity - standardní rozhraní k databázi. Pomocí ODBC lze přistupovat k různým databázím jednotně, s využitím standardních příkazů SQL. Databáze musí mít příslušný ODBC driver.
ODC
Ornithine Decarboxylase
ODN
Oligodeoxynucleotide
ODS
oktadecylsilikagel - látka používaná v kapalinové chromatografii ve funkci stacionární fáze
OEM
Original Equipment Manufacturer - výrobce produktu. Často se tak označuje software, které je distribuováno spolu s produktem při prodeji (např. počítačem).
OES
Optical Emission Spectroscopy - viz spektrometrie - emisní
Ohmův zákon
viz zákon Ohmův
ohnisková vzdálenost
vzdálenost mezi čočkou a obrazovou rovinou, na které se vykreslí obraz nekonečně vzdáleného předmětu. Převrácená hodnota ohniskové vzdálenosti (f) je tzv. optická mohutnost (D), která se udává v dioptriích. D = 1/f. Např. čočka 2D má ohniskovou vzdálenost 50 cm. Kladné hodnoty D mají spojné čočky, záporné hodnoty rozptylné čočky.
OLA
oligonucleotide ligation assay
OLAP
On-Line Analytical Processing - obecně proces generování analytických výstupů (tabulky, grafy) z velké báze dat. Typicky jde o dotazy do datawarehouse (DWH) systému. Vyžaduje speciální přístup (OLAP servery), protože na běžných databázích by podobné dotazy trvaly příliš dlouho.
OLE
Object Linking and Embedding - starší standard fy Microsoft pro vzájemnou komunikaci programů. Jeho pokračovatelem je technologie COM.
OLTP
On-Line Transaction Processing - klasické zpracování dat v databázi (vložení věty, úprava, smazání, jednoduchý výběr apod.). Oproti OLAP jsou jednotlivé činnosti jednodušší a atomičtější.
omatidium
jednotlivé očko, vytvářející složené očí u členovců.
OMH
optimal matching hydrophobicity
OMT
O-methyltransferase
ontogeneze
individuální vývoj, vývojové změny jedince během jeho života
oogonium
jednobuněčný samičí zárodečník u řas a hub.
operátor Hamiltonův (nabla)
viz rotace_
opioidy
získávají se z máku nebo se vyrábějí polosynteticky (heroin) či synteticky. Vyvolávají fyzickou závislost
oplození utajené
po páření se uchovávají životaschopné spermie v pohlavních orgánech samic a k vlastnímu oplození dochází až mnohem později (časté např. u netopýrů mírného pásma)
oportunní infekce
Infekce způsobená mikroorganizmem, proti kterému je organizmus obvykle odolný a který se stává patogenním pouze v případě selhání imunitního systému
optická aktivita
vlastnost některých látek, která se projevuje stáčením roviny polarizace procházejícího světla. Tento jev je způsoben rozdílným idexem lomu pro levo- a pravotočivě kruhově polarizované vlnění. Optická aktivita se obvykle vyskytuje u látek s chirálními molekulami s převahou jedné z prostorových konformací nebo u anizotropních krystalických látek.
optická mřížka
zařízení umožňující separaci světla (obecně el.mag.zážení) na složky podle vlnové délky na základě interferenčního jevu. Zpravidla je realizována jako zrcadlo s hustou sítí vrypů. Vzdálenost vrypů je menší než vlnová délka použitého světla.
optický hranol
zařízení umožňující separaci světla (obecně el.mag.zážení) na složky podle vlnové délky na základě jevu optické disperze. Zpravidla je realizován jako hranol z příslušného materiálu (sklo pro UV-VIS oblast, křemen pro UV oblast, NaCl pro IR oblast), který má pro použité světlo optimální parametry (propustnost, disperze).
ORC
1) Origen Replication Complex
2) Origen Recognition Complex
ORD
Optical Rotatory Dispersion - optická aktivita je funkcí vlnové délky světla. Viz spektrometrie - cirkulární dichroismus.
ORF
Open Reading Frame
organela
specializovaná struktura v cytoplasmě s určitou funkcí.
organogeneze
vývojová diferenciace orgánů
OSI
Open Systems Interconnection - model vypracovaný mezinárodní standardizační organizací (ISO) pro popis přenosu mezi dvěma body v komunikační síti. Model definuje sedm vrstev, které se na určité úrovni podílejí na přenosu informací. Přestože tento model nedefinuje své funkce v přesných pojmech, je většinou výrobců přenosových a komunikačních technologií používán k popisu svých funkcí. Rozděluje síťové a komunikační systémy do sedmi logických vrstev: 7. aplikační, 6. prezentační, 5. session, 4. transportní, 3. síťová, 2. linková a 1. fyzická. Velká část standardů vznikla ještě před zavedením OSI modelu, takže jej respektují jen částečně, obvykle v rozmezí prvních tří vrstev.
osmometrie
obor zabývající se měřením osmotických vlastností polopropustných membrán. Viz osmóza
osmotrofové
viz reducenti
osmóza
jev při němž dochází k selektivní propustnosti jen určitých molekul skrze polopropustnou membránu. Selektivní propustnost je způsobena obvykle rozdílnou velikostí procházejících molekul skrze membránu obsahující póry dané velikosti.
OST
Omnibank Sequence Tag
OTC
Ornithine Transcarbamylase
OVA
Ovalbumin
oxidační číslo
počet elementárních nábojů, které by daný atom měl, kdyby ve všech vazbách, na nichž se podílí, přešly vždy oba vazebné elektrony k elektronegativnějšímu z obou vazebných partnerů
P
Proline
PA
zkratka pro Polyamide
PAAGE
PolyAkrylAmidGelElectrophoresis - elektroforéza v polyakrylamidovém gelu
PABX
Private Automatic Branch Exchange - automatická pobočková ústředna, viz PBX
PAC
1) Periamygdaloid Cortex
2) P1 Artifitial Chromosome
PACAP
Pituitary Adenyl Cyclase Activating Peptide
PAD
1) Packet Assembler/Disassembler - zařízení, které dokáže sjednotit provoz z více koncových zařízení do jedné komunikační linky, obvykle v sítích X.25.
2) Pulsed Amperimetric Detection
PAGE
polyacrylamide gel electrophoresis
PAI
zkratka pro Polyamidimide
paket
Samostatná jednotka přenosu dat, která je směrována technickým a programovým vybavením sítě ze zdroje do cíle určení. Na internetu je přenos paketů zajišťován protokolem TCP/IP.
PAL
Phenylalanine Ammonia Lyase
palisty
párové listovité útvary, zpravidla drobné, vyrůstající na bázi listového řapíku (např. u růže)
PAM
Pulse Amplitude Modulation - impulsní amplitudová modulace - typ modulace při vysílání signálu. PAM vysílá ve stejných časových intervalech impulsy stejné šířky, ale s amplitudou úměrnou amplitudě přenášeného signálu. Viz také PCM_
PAMP
pathogen-associated molecular pattern - struktury charakteristické pro patogenní mikroorganismy (zadal: REM)
PAP
Password Authentication Procedure - ověřovací procedura PPP spojení mezi serverem a klientem.
PAPS
3'-phosphoadenosine-5'-phosphosulfate
parazit
cizopasník
parenchym
pletivo z tenkostěnných buněk. Jeho typy jsou např. parenchym houbovitý, parenchym palisádový aj.
PARF
polymorphic amplifiable restriction endonuclease fragment
partenogeneze
vývoj vajíčka bez oplození
Pascalův zákon
viz zákon Pascalův
patch
oprava, záplata, fix - program nebo návod k řešení problémů nebo k odstranění chyb, které se vyskytují v programech
patogen
původce nemoci
PB
zkratka pro Polybutylene
PBN
zkratka pro Polybutylene naphthalate
PBT
zkratka pro Polybutylene terephthalate (starší zkratka, nyní PBTP)
PBTP
zkratka pro Polybutylene terephthalate
PBX
Private Branch Exchange - soukromá (pobočková) ústředna - zařízení připojené k telefonní síti operátora a rozvádějící signál do jednotlivých pobočkových stanic
PC
1) Polycarbonate (polykarbonát)
2) Paper Chromatography - papírovou chromatografii, kde roli stacionární fáze plní papír, který má strukturu sítě z celulózových vláken
3) Phosphatidylcholine
PCB
1) PolyChlorinated Biphenyls - látky obsahující polychlorované bifenylové skupiny. Vznikají průmyslovou činností (spalování plastů) a v přírodě jsou velmi obtížně odboratelné. Představují významnou složku znečištění životního prostředí.
2) Printed Circuit Board - deska tištěných plošných spojů
PCI
Peripheral Component Interconnect - rozhraní pro připojení přídavných karet do PC (karty jsou zasunovány do slotů). Nahrazuje starší standardy ISA, EISA.
PCL
Printer Command Language - komunikační jazyk pro ovládání tiskáren zejména od HP, zvláště těch složitějších (laserové aj.)
PCM
Pulse Code Modulation - impulsní kódová modulace - typ modulace při vysílání signálu. Vzorek analogového signálu se převede na číslo a toto číslo se pošle po přenosovém kanálu ve formě nul a jedniček. Viz také PAM_. Existují i další typy modulací: impulsní šířková modulace (angl. pulse-width modulation, PWM), impulsní frekvenční modulace (angl. pulse-frequency modulation, PFM), impulsní polohová modulace (angl. pulse-position modulation, PPM).
PCMCIA
Personal Memory Computer Card International Association - standard pro výrobu a použití malých přídavných karet pro osobní počítače (notebook, laptop) obsahující přídavné paměti (RAM, harddisky) a I/O zařízení (tiskárny, síťové karty, modemy). Nazývají se také PC Card. Podle tloušťky se rozlišují typy I. - III.
PCP
Phencyclidine
PCR
Polymerase Chain Reaction
PCTFE
zkratka pro Polychlorotrifluorethylene
PDA
1) Photodiode Array Detectors - integrovaný obvod obsahující řadu fotodiod. Při použití např. ve spektrometrii dokáže naráz sejmout celé spektrum (rozprostřené na řadě fotodiod).
2) Personal Digital Assistant - kapesní počítač, handheld
PDAP
zkratka pro Polydiallyl phthalate
PDE
Phosphodiesterase
PDF
Portable Document Format - formát dokumentu vyvinutý firmou Adobe. Je vhodný zvláště pro dokumenty obsahující grafiku.
PD-MS
Plasma-desorption (ionization) Mass Spectroscopy
PDMS
zkratka pro Polydimethylsiloxane
PE
1) Polyethylene
2) Phosphatidylethanolamine
PEEK
zkratka pro Polyaryletherketone
peering
Propojení sítí individuálních internetových poskytovatelů. Viz NIX.CZ
PEG
Polyethylene Glycol
PE-HD
zkratka pro Polyethylene, high density
PE-HMW
zkratka pro Polyethylene, high molecular weight
PEI
zkratka pro Polyetherimide
pelagiál
společenstvo volně žijících organismů v mořských nebo vnitrozemských vodách. Pelagická oblast - volné moře do hloubky 200 m.
pelatka
antheridium - samčí gametangium na bylinné stélce (gametofytu) mechorostů, v pelatkách vznikají spermatozoidy.
PE-LD
zkratka pro Polyethylene, low density
pelikula
tenká a elastická, ale pevná blanka na povrchu těla některých prvoků, neobsahuje celulózu
PE-LLD
zkratka pro Polyethylene, linear low density
pemza
lehké pěnovité přírodní vulkanické sklo s malým obsahem vody
PEN
zkratka pro Polyethylene naphthalate
PEO
zkratka pro Poly(ethylene oxide)
PEP
Phosphoenolpyruvate
peptid
sloučenina obsahující tzv. peptidickou vazbu mezi skupinou CO a NH. Viz aminokyseliny.
perfuze
promývání, protékání
Perl
Practical Extraction Report Language - programovací jazyk, často používaný na psaní CGI programů na webu.
permeace
průnik, permeabilní - proniknutelný
PERT
phenol-emulsion reassociation technique
perzistentní
trvalý
PES
zkratka pro Polyethersulphone
pesticidy
látky sloužící k hubení živočišných škůdců (hmyzu)
pestík
samičí reprodukční orgán květu tvořený semeníkem (obsahuje vajíčka), čnělkou a bliznou, u krytosemenných rostlin vzniká srůstem plodolistů.
PET
Starší zkratka pro polyethylene terephthalate
PETP
zkratka pro Polyethylene terephthalate
PF
zkratka pro Phenol formaldehyde
PFGE
pulsed-field gel electrophresis
PFU
Plaque-forming Unit
PG (cells)
Periglomerular cells
PG
Plant Genome
PGE
Pore-limit Gel Electrophoresis - elektroforéza v gelech s gradientem porozity. Je vhodná pro stanovémí molekulové váhy.
PGI
Phytophthora Genome Initiative
PGML
Precision Graphics Markup Language - standard pro popis 2D objektů spojující základy PostScriptu, PDF a webových požadavků na zobrazení. Jedná se o aplikaci XML.
PGP
Pretty Good Privacy - populární kryptovací program používaný zejména pro posílání elektronické pošty. Umožňuje použití dostatečně dlouhých klíčů, aby se zabránilo možnosti rozšifrování.
pH
Tzv. vodíkový exponent pH zavedl S.P.L.Sorensen (1909) jako záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů, vyjádřené v mol/dm-3 jako pH = -log [H+]. Neutrální roztok má pH 7, vyšší pH vykazují roztoky zásad, nižší pH roztoky kyselin.
Phe
Phenylalanine
Photoionization Detector
detektor používaný v plynové chromatografii (GC). Detekuje elektrický proud vzniklý mezi elektrodami po ionizaci vzorku pomocí UV záření. Detektor je vhodný na molekuly aromatických uhlovodíků a organické molekuly s heteroatomy. Viz chromatografie.
photon counting
metoda zesílení malých světelných signálů - počítá se průměrný počet fotonů, které dopadnou na detekční zařízení za určitý čas
PHP
Personal Home Page tools - technologie pro generování dynamických HTML stránek. Jde o skriptovací jazyk zakotvený do HTML, s podobnou syntaxí jako C nebo Java, který se provádí na straně serveru (podobně jako např. Java Script, který se ale provádí na straně klienta). Je koncepčně podobný technologii ASP od Microsoftu. Spolupracuje s naprostou většinou používaných databází od Informixu a Oracle přes Postgres a MySQL až po Microsoft SQL, rozhraní ODBC a umožňuje vkládat SQL příkazy přímo do HTML stánek a zobrazovat jejich výsledky. Dále podporuje protokoly IMAP, POP3, SMTP a NNTP (a samozřejmě HTTP). Od verze 3 je možno v PHP také vytvářet obrázky, PDF soubory.
PI
1) Polyimide
2) inorganic orthophosphate
PI_PLC
Phosphatidylinositol-specific Phospholipase C
PID regulátor
Proporcionální-Integrační-Derivační regulátor. Elektronické zařízení regulující danou veličinu (např. teplotu) tak, že vyhodnocuje nejen aktuální odchylku dané veličiny od požadované hodnoty, ale sleduje i derivaci (rychlost změny - zamezí překmitům) a integrál (vyrovná odchylku až k 0 i při dlouhodobé změně vnějšího působení).
PID
Viz Photoionization Detector nebo PID regulátor
PIG
Phosphatidylinositolglycan
PIN
Personal Identification Number - osobní identifikační číslo
ping
Packet Inter-Network Groper - základní aplikace na protokolu TCP/IP umožňující zjistit funkčnost internetové adresy (vyšle se dotaz a cílová aplikace odpoví).
PIP2
Phosphatidylinositol 4,5-biphosphate
Pipes
[1,4-piperazine bis(ethane sulfonic acid)]
pipeta
ruční pomůcka umožňující přesné dávkování malých objemů tekutin. Dříve v podobě kalibrované duté trubice, nyní v podobě malého ručního nástroje, kde stlačením pístu lze nabrat či vypustit předvolený objem tekutiny.
PITC
Phenylisothiocyanate
PKS
Polyketide synthase
placenta
mateřské lůžko - orgán sloužící k výživě plodu v mateřském těle u placentálních savců.
Planckův vyzařovací zákon
viz zákon Planckův vyzařovací
plankton
organismy, které se volně vznášejí ve vodě, viz zooplankton a fytoplankton.
Plasma and glow discharge
metoda tvorby iontů vytvořením plasmy mezi dvěma elektrodami. Zvláště vhodná na získání iontů z pevného materiálu elektrody. Užívá se v: spektrometrie - hmotová.
Plasma-desorption ionization
metoda tvorby iontů dopadem fragmentu vzniklého rozpadem izotopem Cf Vhodná zvláště pro velké molekuly (biologické vzorky). Užívá se v: spektrometrie - hmotová.
plasmid
kratší kruhová molekula DNA, která se samostatně replikuje nezávisle na jiných chromozómech a je relativně samostatná. Může se předávat mezi buňkami.
plastidy
organely v rostlinných buňkách - chloroplasty obsahují chlorofyl, chromoplasty obsahují karoteny a xantofyly, leukoplasty hromadí produkty metabolismu.
plazma
ve fyzice tzv. čtvrté skupenství hmoty, do něhož se látka dostane při velmi vysokých teplotách. Molekuly jsou rozbity na atomy a elektrony v atomech jsou tak silně excitovány, že se pohybují volně bez vazby na konkrétní atom.
plazmalema
plazmatická membrána rostlin
plazmatická membrána
povrchová selektivně propustná membrána buňky představuje bariéru, která reguluje pronikání látek do buňky a naopak
plazmidy
malé molekuly DNA s kruhovou strukturou volně uložené v cytoplazmě, replikují se nezávisle na chromozomu hostitele, u bakterií jsou nositeli mimojaderné dědičnosti
PLCC
Plastic Leadless Chip Carrier - pouzdro čipu, které nemá vývody v podobě nožiček, ale jenom kovové plošky na okraji
pletivo
tkáň složitěji organizovaných rostlin
pleuston
společenstvo vodních organismů (zvláště rostlin), které vyčnívají nad vodní hladinu.
PLL
Phase Locked Loop - smyčka fázového závěsu. Jde o obvod vyhodnocující fázový posuv dvou střídavých signálů. Obvykle se využívá ke konstrukci zařízení udržujících frekvenci napěťově řízeného oscilátoru (viz VCO_). Signál z VCO je vydělen v programovatelném děliči a porovnán (fázově) s konstantním referenčním signálem krystalového oscilátoru. Odchylka je pak použita ke korekci VCO. Výsledkem je zdroj stabilní frekvence v širokém rozsahu frekvencí.
plodnice
jsou u rostlinných hub útvary, které vyrůstají z podhoubí a které nesou výtrusnice a chrání je před vnějšími vlivy
plodolist
samičí květní orgán, na jehož placentách (semenících) vznikají vajíčka; u krytosemenných srůstají plodolisty v pestík.
PLP
Proteolipid Protein
plug-in
Aplikace, programy nebo moduly, které mohou být snadno doinstalovány do již existující aplikace, např. webového prohlížeče.
PMA
phorbol myristate acetate
PMMA
zkratka pro Polymethyl methacrylate
PMP
zkratka pro Poly-4-methylpentene-1
PMSF
phenylmethylsulfonyl fluoride
PMT
Photomultiplier Tube - viz fotonásobič
PNA
peptide nucleic acid
PnP
Plug and Play - standard pro automatické rozpoznání zařízení připojených k počítači. PnP umožňuje uživateli připojit nové zařízení a ponechat na operačním systému jeho automatické zavedení do systému namísto manuální konfigurace.
PNS
1) Peripheral Nervous Systém
2) positive and negative selection
POC
1) Point Of Contact - kontaktní místo, 2) Proof of Concept - zkušební realizace
Pohlmannův článek
viz článek Pohlmannův
pohyb Brownův
Viz Brownův pohyb
poikilotermie
proměnlivá tělesná teplota - závislá na teplotě vnějšího prostředí.
Poissonovo číslo
viz číslo Poissonovo
poklepový mód
tapping mode - jedná se o jeden ze způsobů skenování vzorku při použití metody AFM. Protože v bezkontaktním módu je hrot dále od vzorku, dosahuje horšího rozlišení.Chceme-li tedy využít výhody snížených laterálních sil, ale zvýšit rozlišení, můžeme použít speciální oscilační metodu – tapping mód. V tomto případě sice hrot také vibruje, ale s takovou amplitudou, že se v každém kmitu na krátký čas dotkne povrchu vzorku. Budou-li frekvence kmitů a rychlost skenování takové, aby se hrot dotkl jednoho bodu několikrát, než se přesune do bodu sousedního, bude rozlišení srovnatelné s kontaktním režimem. Experimentálně se poklepový mód realizuje volbou měřicí frekvence na opačné straně píku než v bezkontaktním měření.
polarimetrie
metody pro měření polarizačních vlastností vzorků. Obvykle se měří stočení roviny polarizace polarizovaného světla po průchodu vzorkem. Slouží ke studiu opticky anizotropních materiálů a měření koncentrace látek stáčejících rovinu polarizace. Viz optická aktivita.
polarizace
usměrnění polarizační roviny světla (elmag. záření) do jednoho směru
polarizace kruhová
druh polarizace, ke kterému dojde u světla, jehož rovina polarizace se otáčí. Lze toho dosáhnout tak, že necháme světlo procházet skrze materiál s rozdílným indexem lomu pro různé polarizační roviny.
polarografie
metoda měření obsahu určité složky v roztoku sledováním průběhu křivky proud versus napětí při průchodu proudu roztokem. Typický tvar křivky je sigmoidní. Z tvaru a velikosti křivky lze určit množství látky a redoxní potenciál. Jako referenční elektroda se používá kapilára s odkapávající rtutí.
polymer
látka, jež se skláda z řetězců složených ze stejných molekul, tzv. monomerů. Mezi polymery patří např. veškeré plastické hmoty, guma apod.. Polymer se připravuje tzv. polymerizací z výchozí suroviny monomeru. Vlastnosti polymeru závisí mj. na délce molekulových řetězců, jejich vzájemném provázání (síťování) apod.
polyně
nezamrzlé moře obklopené ledovcovou návrší v polárních oblastech.
polyribozom
řetězec ribozomů navázaných na mRNA polyzom — viz polyribozom
POM
zkratka pro Polyoxymethylene (polyacetal)
POMC
Propiomelanocortin
POP3
Post Office Protocol 3 - standard pro přihlášení a stažení elektronické pošty z poštovního serveru ke konečnému uživateli. Vzhledem k malým možnostem ovlivňování tohoto přenosu (vždy je vše staženo) je postupně nahrazován protokolem IMAP.
porosimetrie
metodika stanovování objemového zlomku volného prostoru pórů k celkovému objemu porézních tuhých látek
POS
Point Of Sale - prodejní místo
POST
Power-On Self Test - test, který proběhne bezprostředně po zapnutí počítače, realizuje jej BIOS.
potenciometrie
metoda měření obsahu složky v roztoku nebo redoxního potenciálu měřením elektrického potenciálu (napětí) za stavu, kdy vzorkem neprochází žádný elektrický proud.
potenciostat
elektronické zařízení k udržování konstantního potenciálového spádu na elektrodovém rozhraní a/nebo rozdílu potenciálu v různých místech elektrochemických systémů
PP
zkratka pro Polypropylene
PPC
Posterior Piriform Cortex
PPE
zkratka pro Poly(phenylene oxide)
PPF
Paired-pulse Facilitation
PPGA
Plastic Pin Grid Array - označení typu patice čipu (procesoru). Jedná se o množství jehlovitých drátků (pinů) vycházejících kolmo z plochy čipu.
PPL organismy
viz mykoplazmata
PPO
zkratka pro Poly-phenylen-oxid
PPOX
zkratka pro Polypropylene oxide
PPP
Point to Point Protocol - protokol sloužící např. pro připojení počítače k internetu prostřednictvím modemu a telefoní linky. Umožňuje přenášet sériově TCP/IP protokoly pomocí sériové (synchronní i asynchonní) linky.
PPS
zkratka pro Poly(phenylene sulfide)
predátor
člen potravního řetězce, který se živí ulovenou kořistí
prevalence
výskyt určité choroby v populaci či určité skupině během určitého období
prevence
Zabránění vzniku něčeho, např. předcházení nemoci před jejím vznikem.
prion
bílkovina, která má schopnost samoreprodukce po vniknutí do hostitelské buňky. Projevy prionů jsou podobné projevům virů, ale prion neobsahuje žádnou nukleovou kyselinu jako nositelku genetické informace.
PRMD
Private Management Domain - identifikace domény v X.400
Pro
Proline
producenti
autotrofní organismy, převážně zelené fotosyntetizující rostliny, které jsou schopny vytvářet organické látky z jednoduchých látek anorganických
profág
genom fága replikující se synchronně s hostitelskou buňkou; je začleněn do chromozomu buňky
profáze
jedna ze čtyř fázi mitózy. Viz mitóza
prokaryota
buněčné organismy, které namají vyvinuto buněčné jádro obklopené membránou.
proliferace
růst množením buněk
promotor
oblast rozvolněně dvoušroubovlté struktury DNA na začátku kódující sekvence genu; váže RNA polymerázu a signalizuje start aktivity genu
proteiny
viz bílkoviny
proteoplasty
plastidy se zásobními bílkovinami
proterandrický hermafroditismus
oboupohlavnost, při níž se objevují nejprve znaky a funkce samčího pohlaví (např. u mnohých měkkýšů)
protilátky
Imunoglobuliny - látky produkované lymfocyty B v případě napadení organismu látkami označovanými jako antigeny. Každá protilátka je specificky zaměřená proti určitému antigenu.
protokooperace
vztah prospěšný pro obě populace, ale nikoliv nezbytný
protoonkogeny
neaktivní forma onkogenů
protoplast
živý obsah buňky zahrnující cytoplazmu se strukturálními útvary obklopený plazmatickou membránou
protoplazma
živý materiál v buňce rozdělený do struktur (u eukaryot: mitochondrie, ribozomy, jádro, chromozomy, jadérko; u prokaryot: chromozomy a ribozomy)
proxy server
Program nebo počítač s programem, který zajišťuje pracovním stanicím ochranu, administrativní kontrolu a cache vůči zbytku internetové sítě. Proxy server přijímá požadavky klientských počítačů z vnitřní sítě a předává je směrem do Internetu jako své vlastní požadavky. To mu dává možnost plné kontroly nad přenášeným protokolem. Tuto činnost zajišťuje často jako součást gateway serveru, firewall serveru nebo cache serveru. (Proxy = zástupce.)
prvoci
jednobuněční živočichově
PS
1) Polystyrene
2) Phosphatidylserine
PSD
Postsynaptic Density
PSDN
Packet-Switched Data Network - datová síť založená na principu posílání a přepojování paketů (např. síť typu Internetu)
pseudocoelom
nepravá tělní dutina, vzniká v těle hlístů splýváním drobných dutinek za současného potlačování parenchymového pojiva
PS-HI
zkratka pro Polystyrene, high impact
PS-SPCL
Positional scanning synthetic peptide combinatorial library
PSTN
Public Switched Telephone Network - veřejná telefonní síť
PSU
zkratka pro Polysulfone
PTFE
zkratka pro Polytetrafluoroethylene
PTP
Post-Tetanic Potentiation
PTTP
zkratka pro Polytrimethylene terephtalate
pufr
ústoj - směs roztoků amfiprotních kyselin a zásad a/nebo jejich solí, mající schopnost v jistých mezích vyrovnávat změny pH (koncentrace vodíkových iontů) v důsledku přidání menších množství kyseliny či zásady
PUR
zkratka pro Polyurethane
PVA
Starší zkratka pro polyvinyl alcohol
PVAC
zkratka pro Polyvinyl acetate
PVAL
zkratka pro Polyvinyl alcohol
PVC
zkratka pro Polyvinyl chloride
PVC-C
zkratka pro Polyvinyl chloride, chlorinated
PVCD
zkratka pro Polyvinylidene chloride
PVC-P
zkratka pro Polyvinyl chloride, plasticized
PVC-U
zkratka pro Polyvinyl chloride, unplasticized
PVDF
zkratka pro Poly-vinyliden-fluorid
PVF
zkratka pro Polyvinyl fluoride
PVN
Paraventricular Nucleus
pyrolýza
součást analytických metod, využívajích k úpravě vzorku jeho termický rozklad


A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    

© REMION - Laboratorní průvodce